Statut

Stowarzyszenia przedsiębiorców

Stowarzyszenie tworzone jest w celu działalności wspomagającej powstawanie i rozwój Firm prowadzących działalność gospodarczą. Będzie ono też umożliwiać przedsiębiorcom działającym na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, bez względu na przekonania, czynne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym powiatu.
+ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

l. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami/, Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późniejszymi zmianami i posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Ropczycach. Adres Stowarzyszenia to: 39-100 Ropczyce, ul. Rynek 7.

§4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudnić osoby i podmioty dla realizacji celów statutowych.

+ 2. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Stowarzyszenie w sferze zadań publicznych będzie podejmować działania w zakresie:

1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3. Działalności charytatywnej.

4. Promocji i organizacji wolontariatu.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

7. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

10. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

11. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 14. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem.

§7

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

1. Działalność szkoleniową.

2. Dyskusje problemowe.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej.

4. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

+ 3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych,

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podmiot prawny reprezentowany przez upoważnioną przez Zarząd osobą oraz osoba prowadząca obsługę ekonomiczną lub prawną na rzecz tych podmiotów, która złoży wypełnioną deklarację członka i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający-osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osoby prawnej. od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

+ 4. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając wszystkich członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i masowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Nadawanie godności członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9. Rozpatrywanie innych spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 18

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Zebranie Członków winne być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19

W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów i czterech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.

§20

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 21

1. Do składania oświadczeń, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

§ 22

Komisja Rewizyjna składa się z czterech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Ze brania Członków.

4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.

5. Występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

+ 5. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a) wpływy ze składek członkowskich;

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

c) wpływy z działalności statutowej;

d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

+ 6. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Kontakt

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Lokalizacja biura

Stowarzyszenie Przedsiębiorców
ul. Wincentego Witosa 11k
39-100 Ropczyce

Dane dodatkowe

KRS: 0000282670
NIP: 8181653200
REGON: 18024465600000
Numer konta bankowego:
47 9171 0004 0013 7201 2000 0010
(Bank Spółdzielczy Ropczyce)